Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Webové stránky http://www.vulhm.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00020702
Sídlo Strnady 136, Jíloviště, 252 02, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících včetně: - účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje; - monitoringu zdravotního stavu lesních ekosystémů na plošné a intenzivní (ekosystémové) úrovni v rámci evropského výzkumného prostoru ERA, v návaznosti na vývoj společné metodologie monitoringu a na výzkumné projekty a aktivity Evropské unie; - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce; - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií; - lesnické a myslivecké činnosti.
Další a jiné činnosti DALŠÍ ČINNOST je prováděna zejména na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporována zejména z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (například zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). Veřejná výzkumná instituce zabezpečuje činnost Lesní ochranné služby a činnost Odvětvového informačního střediska pro lesní hospodářství a myslivost. Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je činnost navazující na hlavní činnost v oborech lesního hospodářství a myslivosti a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících. Další činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a některých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, v platném znění a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. Obory činnosti živnosti ohlašovací volné pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 1. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. 2. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 3. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 4. Výroba hnojiv. 5. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. 6. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 7. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. 8. Testování, měření, analýzy a kontroly. 9. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 10. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 11. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 12. Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, lesní hospodářství, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru čistota ovzduší - poškozování lesních porostů a lesních půd imisemi, atmosférické depozice v lesních porostech. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru lesní hospodářství - genetika, šlechtění a introdukce dřevin, lesní semenářství, lesní školkařství, obnova, ošetřování a výchova lesních porostů, lesnické technologie, zdravotní stav lesních porostů, poškození lesních porostů abiotickými, biotickými a antropogenními škodlivými činiteli, ochrana proti biotickým škodlivým činitelům (škodlivým organismům), aplikace pesticidů v ochraně lesa, poškození lesních ekosystémů způsobené lesnickou činností, výživa lesních porostů, stav lesních půd, hnojení a vápnění lesních porostů, biomasa lesních dřevin, hydrické funkce lesů, kvalita vody v lesních tocích, lesotechnické meliorace, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov zvěře, škody způsobené zvěří. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru ochrana přírody - zdravotní stav lesních porostů, ochrana lesních ekosystémů před abiotickými a antropogenními faktory, pěstební opatření pro udržení ohrožených dřevin v lesních porostech, narušení lesních ekosystémů a fytocenózy lesních dřevin. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru vodní hospodářství - hydrické funkce lesů, vodní bilance lesních porostů, kvalita vody v lesních tocích, hydrické vlastnosti lesních půd, lesní hospodaření v oblastech vodních zdrojů. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru zemědělství - zakládání, obnova a výchova porostů lesních dřevin na zemědělských půdách převáděných do PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), škody způsobené zvěří. Další činnosti může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., (podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí. Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně do výše finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce. JINÁ ČINNOST je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., (podrobnější úpravu provádění jiné činnosti stanovují vnitřní předpisy) a na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce. Veřejná výzkumná instituce může provozovat živnosti pouze splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí. Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 35 % celkových finančních výnosů z činnosti veřejné výzkumné instituce a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem. Jiná činnost je prováděna v oblasti přírodních a biologických věd, lesního hospodářství a myslivosti a v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a některých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. ŽIVNOSTI VOLNÉ - ŽIVNOST OHLAŠOVACÍ VOLNÁ: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. 2. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 4. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 5. Výroba hnojiv. 6. Ubytovací služby. 7. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. 8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 9. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. 10. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 11. Testování, měření, analýzy a kontroly. 12. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 13. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 14. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor). 2. Soudně znalecká činnost v oborech čistota ovzduší, lesní hospodářství, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru čistota ovzduší - poškozování lesních porostů a lesních půd imisemi, atmosférické depozice v lesních porostech. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru lesní hospodářství - genetika, šlechtění a introdukce dřevin; lesní semenářství; lesní školkařství, obnova, ošetřování a výchova lesních porostů, lesnické technologie, zdravotní stav lesních porostů, poškození lesních porostů abiotickými, biotickými a antropogenními škodlivými činiteli, ochrana proti biotickým škodlivým činitelům (škodlivým organismům), aplikace pesticidů v ochraně lesa, poškození lesních ekosystémů způsobené lesnickou činností; výživa lesních porostů, stav lesních půd, hnojení a vápnění lesních porostů, biomasa lesních dřevin; hydrické funkce lesů, kvalita vody v lesních tocích, lesotechnické meliorace, chov zvěře, ochrana a péče o zvěř, lov zvěře, škody způsobené zvěří. Rozsah znaleckého oprávněni v oboru ochrana přírody - zdravotní stav lesních porostů, ochrana lesních ekosystémů před abiotickými a antropogenními faktory, pěstební opatření pro udržení ohrožených dřevin v lesních porostech, narušení lesních ekosystémů a fytocenózy lesních dřevin. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru vodní hospodářství - hydrické funkce lesů, vodní bilance lesních porostů, kvalita vody v lesních tocích, hydrické vlastnosti lesních půd, lesní hospodaření v oblastech vodních zdrojů. Rozsah znaleckého oprávnění v oboru zemědělství - zakládání, obnova a výchova porostů lesních dřevin na zemědělských půdách převáděných do PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), škody způsobené zvěří. 3. Hospodaření v lesích. 4. Výroba osiva a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu. 5. Rostlinná výroba.
Osoby pověřené řízením
 • Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.05.2007)
  Trnová 19, Mníšek pod Brdy, 252 10
 • doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., (den udělení pověření 01.06.2017, do 30.11.2017)
  Rakovského 3145/15, Praha 12, 143 00
 • doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (den udělení pověření 12.09.2018, do 31.12.2018)
  Dobřejovická 570/9, Praha 4, 142 00
Ředitelé
 • doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.01.2019)
  Dobřejovická 570/9, Praha 4, 142 00
 • doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Kostelec u Křížků 190, Kamenice, 251 68
 • doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Rakovského 3145/15, Praha 12, 143 00
 • doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. (jmenování s účinností od 01.12.2017 do 11.09.2018)
  Rakovského 3145/15, Praha 12, 143 00

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 2. 2019 Jmenování doc. Ing. Víta Šrámka, Ph.D., ředitelem VÚLHM ze dne 11.12.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 2. 2019 Podpisový vzor doc. Ing. Víta Šrámka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu