Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Webové stránky http://www.vuv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00020711
Sídlo Podbabská 2582/30, Praha 6, 160 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti 1. výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky; 2. výzkum vodních zdrojů, ochrana vod a ochrana povodí; 3. výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody; 4. výzkum biologie a mikrobiologie vody; 5. výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění; 6. výzkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů; 7. výzkum metod zjišťování a hodnocení stavu vod; 8. výzkum ekologických vazeb vody v krajině; 9. výzkum metod pozorování, terénních měření a odběrů vzorků včetně přístrojové techniky; 10. výzkum metod analytické chemie včetně přístrojové techniky; 11. výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití databází včetně geografických informačních systémů; 12. ekonomický výzkum ve vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního prostředí; 13. výzkum revitalizace říčních systémů a hydrické revitalizace poškozené krajiny; 14. výzkum výběru vodních biotopů vhodných k obnově nebo revitalizaci a databáze příslušných lokalit; 15. výzkum ochrany před škodlivými účinky vod; 16. výzkum plánování v oblasti vod, vodní bilance a užívání vod; 17. výzkum nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně nebezpečných odpadů a jejich vliv na vodní prostředí; 18. výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní prostředí; 19. výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů; 20. výzkum, vývoj, aplikace a hodnocení technologických metod pro nakládání s odpady včetně hodnocení produkce odpadů a nakládání s nimi; 21. zajišťování infrastruktury výzkumu. 
Další a jiné činnosti Další činnost: 1. vypracovávání posudků, stanovisek, expertíz a analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti; 2. provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků, chemických analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti; 3. mezinárodní spolupráce, činnosti v rámci relevantních a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti; 4. spolupráce s vysokými školami, ústavy Akademie věd a jinými výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavních činností; 5. publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti; 6. navrhování ukazatelů dobrého ekologického stavu vod; 7. navrhování programů na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami; 8. posuzování citlivých a zranitelných oblastí jakož i povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod a povrchových vod využívaných ke koupání; 9. navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní činnosti; 10. navrhování ochrany vodních zdrojů; 11. evidence vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem vodárenských nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod; 12. vedení tématické vodohospodářské kartografie; 13. posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a podzemních vod, s vazbou na stav využití vodních zdrojů; 14. stanovování minimálních zůstatkových průtoků a minimálních hladin podzemních vod; 15. odborná podpora přípravy plánů oblastí povodí; 16. provoz referenčních laboratoří pro všechny složky životního prostředí; 17. posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí; 18. metodické vedení hydroanalytických laboratoří a sjednocování jejich pracovních postupů; 19. odborná podpora prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami a přípravky; 20. účast v rámci zajišťování stálé a pohotovostní složky celostátní radiační monitorovací sítě; 21. vytváření a provozování hodnotícího systém stavu a potenciálu vod a referenčních podmínek vodních útvarů; 22. zřizování a provozování monitorovací sítě pro sledování povrchových a podzemních vod, vyjma jejich kvantity; 23. věcné a organizační zajišťování činností pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; 24. vedení a aktualizace evidencí informačního systému veřejné správy VODA podle Vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, a další právní předpisy; 25. posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických zařízení ve vodárenství a čistírenství; 26. hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů; 27. odborná podpora mezinárodní spolupráce ČR v oblasti vod v rámci bilaterálních a multilaterálních smluv a dohod; 28. zabezpečování podkladů potřebných k plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých do zpráv o plnění směrnic v oblasti ochrany vod a odpadů, dle požadavků Evropských společenství; 29. hodnocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady; 30. provozování informačního systému odpadového hospodářství a vedení evidence produkce a nakládání s odpady a obaly; 31. hodnocení analytických metod a vlastností odpadů, hodnocení účinnosti úprav odpadů, hodnocení složení a vlastností odpadů včetně nebezpečných odpadů; 32. výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe; 33. odborná podpora aktualizace a hodnocení plánů odpadového hospodářství; 34. poskytování informací o stavu životního prostředí v oblasti odpadů; 35. výkon funkce odborného subjektu k odborným a registračním činnostem (§ 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění); 36. provoz kalibračního střediska hydraulických měření; 37. výkon funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke kalibraci pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině; 38. výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině; 39. činnost zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení. Jiná činnost: 1. vydavatelská a nakladatelská činnost; 2. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 3. činnost technických poradců v oblasti ochrany a hospodaření s vodami a odpady a obalovými odpady; 4. testování, měření, analýzy; 5. pořádání odborných kurzů; 6. výroba, obchod a služby jinde nezařazené; 7. posuzování vlivů na životní prostředí; 8. pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajištujících jejich řádný provoz; 9. znalecká činnost; 10. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Podmínky provádění další a jiné činnosti: další a jinou činnost provádí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (dále jen ”veřejná výzkumná instituce”), pouze za podmínky, že 1. tyto činnosti navazují na hlavní činnost uvedenou v bodu 8 této zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce, 2. jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce, 3. není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce; 4. náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně; 5. jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění); 6. výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů.
Osoby pověřené řízením
 • Ing.Lubomír Petružela, CSc. (den udělení pověření 10.12.2006, do 14.06.2007)
  Hornoměcholupská 39/632, Praha 10, 100 00
 • Mgr. Mark Rieder (den udělení pověření 19.06.2012, do 31.12.2012)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Mgr. Mark Rieder (den udělení pověření 01.01.2013, do 28.02.2013)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Mgr. Mark Rieder (den udělení pověření 01.03.2013, do 31.05.2013)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Mgr. Mark Rieder (den udělení pověření 01.06.2013, do 30.09.2013)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Mgr. Mark Rieder (den udělení pověření 01.10.2013, do 31.12.2013)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Ing. Petr Bouška, Ph.D. (den udělení pověření 01.10.2017, do 31.12.2017)
  Mimoňská 642/6, Praha 9, 190 00
Ředitelé
 • Ing. Tomáš Fojtík (jmenování s účinností od 01.02.2023)
  Tenisová 956/13, Praha 10 - Hostivař, 102 00
 • Mgr. Mark Rieder (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 14.06.2012)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Mgr. Mark Rieder (jmenování s účinností od 01.01.2014 do 30.09.2017)
  Novosuchdolská 120/15, Praha 6, 165 00
 • Ing. Tomáš Urban (jmenování s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2022)
  Na Petynce 607/62, Praha 6, 169 00

Listiny uložené ve sbírce listin

10. 11. 2006 Zřizovací listina VÚV TGM ze dne 12.12.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 9. 2007 Opatření č. 4/07 MŽP o změně zřizovací listiny VÚV TGM ze dne 02.08.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 7. 2011 Opatření č. 1/11 MŽP o změně zřizovací listiny VÚV TGM ze dne 31.05.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2011 Úplné znění zřizovací listiny VÚV TGM ze dne 31.05.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 3. 2023 Jmenování ředitele VÚV TGM Ing. Tomáše Fojtíka ze dne 24.01.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 3. 2023 Podpisový vzor Ing. Tomáše Fojtíka Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 VÚV TGM Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 VÚV TGM Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2015 Výroční zpráva 2014 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 5. 2012 Výroční zpráva 2011 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 VÚV TGM Prohlížení dokumentu
14. 6. 2010 Výroční zpráva 2009 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 5. 2008 Výroční zpráva 2007 VÚV TGM Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu