Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Webové stránky http://www.vugtk.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00025615
Sídlo Ústecká 98, Zdiby, 250 66, Česká republika
Zřizovatel ČR Český úřad zeměměřický a katastrální, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti je: a) aplikovaný výzkum pro modernizaci geodetických referenčních systémů, základních a podrobných bodových polí, pro spojení základních geodetických sítí se sousedními státy, pro tvorbu a vedení informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí, pro tvorbu a vedení geografických informačních systémů v geoinformatice a pro splnění závazků v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, b) aplikovaný výzkum v oborech kartografie, inženýrské geodezie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, c) základní výzkum v oblasti matematické a fyzikální geodezie, geodetické astronomie, družicové geodezie, gravimetrie a geodynamiky, a to samostatně, popřípadě ve vnitrostátní a mezinárodní spolupráci, d) zajištění funkce Odvětvového informačního střediska (ODIS) pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí a účelové publikační činnosti pro zveřejňování výsledků výzkumné, vývojové a informační činnosti ústavu, výzkum pro rozvoj skenovacího a digitalizačního pracoviště odborných a kartografických map, publikací a glóbů, e) plnění funkcí akreditovaného oborového střediska dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí, státní správy a samosprávy a odborných pracovníků v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, zpracovávání průzkumů a koncepcí v dalším vzdělávání v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, f) výzkum a vývoj geoprostorových informací, informačních systémů, jejich aplikace v podmínkách datových sad státních mapových děl, výzkum a vývoj katastru nemovitostí a obnova katastrálního operátu, g) výzkum a rozvoj observačních technik a metod zpracování v oblasti kosmické geodézie, gravimetrie a geodynamiky včetně experimentálního výzkumu na národní geodetické referenční stanici – Geodetické observatoři Pecný (GO Pecný), včetně pracoviště Skalka, h) plnění úkolů normalizace v oboru geodezie a kartografie a funkce autorizovaného metrologického střediska (AMS) pro ověřování speciálních měřidel geometrických parametrů a funkce akreditované kalibrační laboratoře (AKL) pro zajištění metrologické návaznosti etalonů potřebných pro činnost resortu, i) výzkum metainformačních systémů, tvorba katalogů, tezaurů a mezinárodní terminologie v oblasti geoprostorových informačních systémů, výzkum mobilních a navigačních systémů, zpracování geoprostorových dat, j) aplikovaný výzkum v inženýrské geodézii, k) výkon expertní, konsultační a poradenské činnosti v oborech geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.
Další a jiné činnosti Další činnost: Další činnost je prováděna na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). Další činnost nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu. Předmětem další činnosti je: a) zajištění provozu observačních technologií, operačních, datových a analytických center kosmické geodézie, gravimetrie a geodynamiky na GO Pecný, včetně navazující mezinárodní spolupráce, b) provádění činnosti navazující na hlavní činnost v oblastech přírodních a technických věd nebo společenských věd, zeměměřictví, pozemkových úprav a stavebnictví, c) zajištění kalibračních činností u veškeré zeměměřické měřící techniky, d) vývoj softwarového vybavení, e) expertní, konzultační, poradenská a posudková činnost v oboru fotogrammetrie, geoinformatiky, dálkového průzkumu země, standardizace a metrologie, f) podpora provozu a vývoje informačních systémů v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, nevýzkumného charakteru, g) provoz informačních systémů v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, nevýzkumného charakteru, h) skenování map, atlasů, glóbů, odborných publikací s následným digitálním zpracováním a jejich zpřístupnění pro veřejnost, i) provoz odborné oborové knihovny pro potřebu resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí (Zeměměřická knihovna®), j) využití webu a jeho podpora pro znalostní a expertní systémy v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, k) plnění funkcí akreditovaného oborového střediska dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí, státní správy a samosprávy a odborných pracovníků v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí. Jiná činnost je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Předmětem jiné činnosti je: a) zajištění kalibračních činností u veškeré zeměměřické měřící techniky, b) aplikovaný výzkum v oborech kartografie, inženýrská geodezie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, c) expertní, konzultační, poradenská a posudková činnost v oboru geodezie, fotogrammetrie, geoinformatiky, dálkového průzkumu země, standardizace, metrologie a katastru nemovitostí, d) vývoj a podpora provozu informačních systémů v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, e) skenování map, atlasů, glóbů, odborných publikací a jejich následné digitální zpracování, f) využití webu a jeho podpora pro znalostní a expertní systémy v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, g) provádění dalšího odborného vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí, realizace provozu odborné oborové knihovny pro potřeby fyzických a právnických osob, h) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, i) zprostředkování obchodu a služeb, j) pronájem a půjčování věcí movitých, k) pronájem nemovitého majetku s poskytováním pouze základních služeb. Další a jiné činnosti lze provádět při splnění podmínek: a) navazují na hlavní činnost VÚGTK, v. v. i., b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů VÚGTK, v. v. i., c) nejsou prováděny na úkor hlavní činnosti VÚGTK, v. v. i., d) náklady a výnosy jsou v účetnictví vedeny odděleně, e) jsou prováděny v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, f)výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně na ně vynaložených nákladů.
Osoby pověřené řízením
 • prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. (den udělení pověření 13.06.2006, do 30.04.2007)
  Jivenská 1271/5, Praha 4, 140 00
 • Ing. Jiří Drozda (den udělení pověření 01.11.2019, do 31.12.2019)
  Bellušova 1820/39, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
Ředitelé
 • Ing. Jiří Drozda (jmenování s účinností od 01.01.2020)
  Bellušova 1820/39, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
 • Ing. František Beneš, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 31.10.2009)
  Štíbrova 1218/8, Praha 8, 182 00
 • Ing. Karel Raděj, CSc. (jmenování s účinností od 01.11.2009 do 31.10.2014)
  Čínská 1949/35, Praha 6, 160 00
 • Ing. Karel Raděj, CSc. (jmenování s účinností od 01.11.2014 do 31.10.2019)
  Čínská 1949/35, Praha 6, 160 00

Listiny uložené ve sbírce listin

8. 11. 2006 Zřizovací listina VÚGTK ze dne 13.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 11. 2006 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině VÚGTK ze dne 15.11.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 1. 2010 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině VÚGTK ze dne 14.12.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 8. 2011 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině VÚGTK ze dne 21.12.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 12. 2013 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině VÚGTK ze dne 31.10.2013 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 1. 2010 Úplné znění zřizovací listiny VÚGTK ve znění dodatku č. 4 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 2. 2020 Jmenování ředitele VÚGTK Ing. Jiřího Drozdy ze dne 10.12.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 2. 2020 Podpisový vzor ředitele VÚGTK Ing. Jiřího Drozdy Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 VÚGTK Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu