Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Webové stránky http://www.vubp.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00025950
Sídlo Jeruzalémská 1283/9, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti VÚBP, v. v. i., je naplnění účelu prostřednictvím výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, zajišťování infrastruktury, zpracování dat a služby datových archivů. Svou činností VÚBP, v. v. i., přispívá k získávání nových poznatků, ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků výzkumu v praxi, rozvíjí spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. V rámci zajištění nezbytné infrastruktury VÚBP, v. v. i., navazuje prostřednictvím vědecké, odborné a pedagogické platformy vzájemnou spolupráci s vysokými školami s podporou předávání vědeckých informací, a napomáhá tak výchově vědeckých pracovníků.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti VÚBP, v. v. i., je činnost, která se provádí na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a je podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů. Jedná se o činnosti, jako jsou rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, dále plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmětem jiné činnosti VÚBP, v. v. i., je činnost hospodářská, která se realizuje za účelem dosažení zisku. Jedná se o činnosti, jako jsou odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení VÚBP, v. v. i., vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nastavení personálního řízení organizace, o certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení VÚBP, v. v. i., zajišťování a organizování odborných a osvětových akcí. Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 20 % celkové roční kapacity VÚBP, v. v. i. Další nebo jinou činnost, které nesmí být hrazeny z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu, může VÚBP, v. v. i., provádět pouze za podmínky, že: a) navazují na jeho hlavní činnost, b) jsou prováděny za účelem účelnějšího využití jeho majetku a lidských zdrojů, c) není ohrožena jeho hlavní činnost, d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně, e) výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů. Jinou činnost může VÚBP, v. v. i., provádět na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, pokud jsou potřebné k provozování takové činnosti. Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce.
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA (den udělení pověření 01.11.2023)
  Luční 417, Blažovice, 664 08
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.07.2007)
  Narcisová 6, Praha 10, 106 00
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (den udělení pověření 01.08.2012, do 31.10.2013)
  Narcisová 2849/ 6, Praha 10, 10600
Ředitelé
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.08.2007 do 31.07.2012)
  Narcisová 2849/ 6, Praha 10, 106 00
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.11.2013 do 31.10.2018)
  Narcisová 2849/6, Praha 10, 106 00
 • PhDr. David Michalík, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.11.2018 do 31.10.2023)
  Luční 417, Blažovice, 664 08

Listiny uložené ve sbírce listin

3. 11. 2006 Zřizovací listina VÚBP ze dne 30.08.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 12. 2006 Opatření o změně zřizovací listiny VÚBP ze dne 29.11.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 1. 2007 Opatření o změně zřizovací listiny VÚBP ze dne 29.12.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 10. 2017 Opatření o změně zřizovací listiny VÚBP ze dne 27.9.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 5. 2023 Opatření o změně zřizovací listiny VÚBP ze dne 12.05.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 5. 2023 Opatření o změně zřizovací listiny VÚBP ze dne 29.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 5. 2023 Úplné znění zřizovací listiny VÚBP ze dne 29.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 11. 2023 Jmenování PhDr. Davida Michalíka, Ph.D. DBA, jako osoby pověřené řízením VÚBP Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 11. 2023 Podpisový vzor PhDr. Davida Michalíka, Ph.D. DBA Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2024 Výroční zpráva 2023 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu
2. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Prohlížení dokumentu