Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Webové stránky http://www.vumop.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00027049
Sídlo Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, 156 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující, zejména: - metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy, - způsobů využití a aplikace výsledků průzkumů půdy, - minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě a stanovení jejich limitů, - komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova, - tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifických zájmů, zejména ochranných pásem vodárenských nádrží, - integrované ochrany a managementu vodních zdrojů, - ochrany půdy před degradací, zvláště před erozí a jejími produkty, - protipovodňových opatření v povodích, - hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích, - regulace vláhových režimů půd, - revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních nádrží, - údržby, rekonstrukce, transformace a exploatace melioračních soustav, - rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných půd, - agromeliorace půd, - exploatace luk a pastvin, - hodnocení rašeliny, ochrany rašelinišť a jiných specifických biotopů, - vývoje metod geografických informačních systémů vztahujícím se k oborům meliorací a pedologie, včetně - účasti v aplikovaném programovém bezpečnostním výzkumu a vývoji ve vědních oborech pověření ústavu, - účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje, - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce, - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií.
Další a jiné činnosti DALŠÍ ČINNOST je prováděna na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). Další činnost nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu. Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je zejména činnost navazující na hlavní činnost v oblasti přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na vědní obory komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. 1. Zpracování zadání, vyplývajících ze strategických úkolů Ministerstva zemědělství, případně dalších organizačních složek státu, státních organizací a samosprávy, a vztahujících se k hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce, specifikované v článku VI., včetně činností, potřebných pro legislativní tvorbu v oblasti ochrany půdy, vody a krajiny. 2. Monitoring zatížení půd, podzemních a povrchových vod cizorodými látkami ve vazbě na ochranu potravinového řetězce prováděný v souladu s usneseními vlády České republiky č. 408/1992, k návrhu systému organizace a financování monitoringu cizorodých látek v potravních řetězcích v České republice a č. 1277/2004, ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii. 3. Znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 7.2.1995 pod č.j. 257/95-OOD s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním. 4. Další činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění ("živnostenský zákon"). Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí. JINÁ ČINNOST je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a upřesněných vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce. Veřejná výzkumná instituce může provozovat živnosti pouze splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. 2. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 3. Výroba strojů a zařízení. 4. Zprostředkování obchodu a služeb. 5. Velkoobchod a maloobchod. 6. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. 7. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 8. Projektování pozemkových úprav. 9. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. 10. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 11. Testování, měření, analýzy a kontroly. 12. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Živnost vázaná uvedená v příloze č. 2 Živnostenského zákona: 13. Výkon zeměměřičských činností. ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor). 2. Znalecká činnost vykonávaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 7.2.1995 pod č.j. 257/95-OOD a rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17.7.2013 pod č.j. 105/2013-OSD-SZN/4 s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika, ochrana přírody, vodní hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality půdy, fyzikálně-chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy; ochrana vody před plošným znečištěním.
Osoby pověřené řízením
 • Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 24.06.2007)
  Kosmická 754/35, Praha 11, 149 00
 • doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., (den udělení pověření 25.06.2017, do 30.11.2017)
  Slezská 103, Praha 3, 130 00
Ředitelé
 • prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (jmenování s účinností od 02.12.2022)
  Naděje 653, Hradištko, 252 09
 • Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (jmenování s účinností od 25.06.2007 do 24.06.2012)
  Vesec 29, Kovářov, 399 01
 • Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (jmenování s účinností od 25.06.2012 do 24.06.2017)
  Vesec 29, Milevsko, 399 01
 • doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.12.2017 do 01.12.2022)
  Slezská 103, Praha 3, 130 00

Listiny uložené ve sbírce listin

8. 11. 2006 Zřizovací listina Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
25. 7. 2023 Změna č. 1 zřizovací listiny VÚMOP ze dne 17.01.2008 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2023 Změna č. 2 zřizovací listiny VÚMOP ze dne 24.11.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2023 Změna č. 3 zřizovací listiny VÚMOP ze dne 01.11.2013 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2023 Změna č. 4 zřizovací listiny VÚMOP ze dne 27.11.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2023 Úplné znění zřizovací listiny VÚMOP ve znění změny č. 4 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2023 Jmenování ředitele VÚMOP prof. Ing. Radima Váchy, Ph.D., ze dne 22.11.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2023 Podpisový vzor prof. Ing. Radima Váchy, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 4. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 4. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 4. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 4. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
15. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
16. 4. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 4. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 4. 2012 Výroční zpráva 2011 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 4. 2011 Výroční zpráva 2010 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 4. 2010 Výroční zpráva 2009 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Prohlížení dokumentu
16. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu