Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ssc.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 60457856
Sídlo Národní 1009/3, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti SSČ je: a) výzkum a vývoj v oblasti informatiky (počítačových věd) se zaměřením na bezpečnost informační a komunikační infrastruktury pracovišť AV ČR a na tvorbu specializovaných databází a digitálních nástrojů pro provádění výzkumu a šíření jeho výsledků, vývoj webového portálu zacíleného na transfer znalostí a technologií v AV ČR, souvisejících databází a informačních zdrojů; b) výzkum a vývoj ve společenských a humanitních vědách se zaměřením zejména na transfer technologií a znalostí (obor řízení, správy a administrativy) a na metody prezentace a popularizace výsledků výzkumu, vývoje a inovací a verifikaci jejich účinnosti (obory písemnictví, masmédia, audiovize a dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi); c) zajišťování infrastruktury výzkumu na základě jedinečné znalosti interních procesů AV ČR a jejích pracovišť a trvalé udržování zdrojů určených k provádění výzkumu v jednotlivých vědních oblastech: - zajišťování fungování bezpečnostního centra CAS-CSIRT a služeb souvisejících s e-infrastrukturou sítí AV ČR a jejích pracovišť (CESNET, PASNET); - zajišťování rozvoje autorizačních systémů pro přístup k vědeckým informacím (zejména EdulD, EDUROAM) pro pracoviště AV ČR; - zajišťování činnosti centra transferu znalostí a technologií pro AV ČR a její pracoviště včetně implementace systému transferu znalostí a technologií, podpora přenosu vědeckých poznatků do praxe; - zajišťování činnosti národního centra sítě EURAXESS — jedinečné celoevropské iniciativy Evropského výzkumného prostoru (dále jen „ERA”), poskytování poradenské činnosti a podpůrných služeb v oblasti mezinárodní mobility a kariérního rozvoje výzkumných pracovníků, správa portálu www.euraxess.cz poskytujícího informace o záležitostech profesního a osobního života výzkumných pracovníků, podpora při zveřejňování volných pracovních pozic na webové platformě EURAXESS Jobs, Funding & Hosting za účelem zvýšení dosahu při výběru nových zaměstnanců a zjištění nabídky financování a hostování pro vědecké týmy v ERA; - monitorování a vytváření analýz administrativních bariér, stavu a dynamiky mezinárodní vědecko-výzkumné mobility a vyhodnocování atraktivity podmínek pro spojení kariéry s aktivitami výzkumu, vývoje a inovací; - podporování mobility zahraničních vědců a internacionalizace pracovišť AV ČR ve formě zajišťování střednědobého i dlouhodobého ubytování v rámci vlastních objektů; - zajištění technologické infrastruktury Knihovny AV ČR, v. v. i., včetně technického provozu depozitářů knižních sbírek a archivu vzácných tisků; - zabezpečování recenzního řízení a činnosti redakčních rad řídících specializované ediční řady neperiodických publikací pod značkou Academia, vydávání vědeckých monografií, kritických edic klasických děl, komentovaných překladů děl světové vědy, pramenů k českým i světovým dějinám a paměťové kultuře, encyklopedické literatury a rukovětí vytvářených na základě původního výzkumu; - šíření poznatků biologických a technických věd prostřednictvím vydávání nejstaršího přírodovědného periodika v českém jazyce Živa a mezinárodního vědeckého periodika Kybernetika; - šíření výsledků výzkumu a informací o aktivitách výzkumných pracovníků a vědeckých týmů, s důrazem na výzkumné programy Strategie AV21, plnění úkolů mediálního centra AV ČR včetně komunikace s médii; - organizace vzdělávacích a populárně naučných akcí zaměřených na šíření znalostí a technologií vytvářených pracovišti AV ČR; - podpora implementace Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu Evropské komise (HRS4R) na pracovištích AV ČR, rozvoj projektů směřujících k zajištění rovných příležitostí výzkumných pracovníků a pracovnic AV ČR, sladění pracovního a soukromého života, vzdělávání a podpory výzkumných pracovníků v počátečních fázích kariéry, včetně poskytování výuky v kurzech základů vědecké práce; - tvorba metodických publikací, materiálů, poskytování analýz a stanovisek v oblasti právního rámce výzkumu, vývoje a inovací, průmyslově-právní ochrany a ochrany duševního vlastnictví pracovišť AV ČR; - poskytování komplexního konferenčního servisu a zázemí včetně technického zajištění pro prezentace zvláště významných výsledků vědecké práce na národní i mezinárodní úrovni.
Další a jiné činnosti DALŠÍ ČINNOST je prováděna na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů. Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených v § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění. Předmětem další činnosti SSČ je zajišťování následujících účelově určených služeb pro potřeby AV ČR: a) pořádání vědeckých konferencí, slavnostních přednášek, reprezentativních a oficiálních akcí AV ČR a obdobných setkání zaměřených na oblast výzkumu a odborného vzdělávání; b) prezentace výzkumu AV ČR formou zhotovování fotografické dokumentace, provádění reprografických, grafických a audiovizuálních prací; c) překladatelské a tlumočnické služby související s oblastí výzkumu; d) podpora prohlubování a zvyšování specifické kvalifikace pracovníků AV ČR v oblasti informačních technologií ve výzkumu, vývoji a inovacích, ekonomiky veřejných výzkumných institucí, práva výzkumu, vývoje a inovací, manažerských dovedností a mediální prezentace výsledků výzkumu; e) evidence informací o areálech AV ČR a souvisejícím nemovitém majetku a správa sídla AV ČR včetně souvisejících služeb; f) zajištění cloudových služeb, provoz mailových serverů, zajištění internetové konektivity a poskytování ICT vybavení AV ČR; g) poskytování správy a obsahu centrálních domén a intranetu pro účely metodické podpory pracovišť AV ČR; h) vývoj a správa specifických infomačních systémů určených pro zajištění jednání orgánů AV ČR a komunikaci AV ČR s jejími pracovišti; i) administrace serverů spisové služby AV ČR a ekonomických informačních systémů AV ČR. JINÁ ČINNOST je hospodářská činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených v § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Předmětem jiné činnosti SSČ je: a) vydavatelská činnost a provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, antikvariátů a literárních kaváren; b) správa a údržba nemovitostí, správa bytů, bytových domů a ubytoven a související poskytování ubytovacích a stravovacích služeb; c) reklamní činnost a marketing, výroba a zpřístupnění audiovizuálních děl; d) poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání kurzů, školení a konferencí, pořádání kulturních produkcí, festivalů a výstav; e) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; g) péče o děti v dětských skupinách, popřípadě jiná mimoškolní výchova a vzdělávání; h) nákup a prodej zboží; i) zprostředkování obchodu a služeb. Další a jinou činnost lze provádět při současném splnění těchto podmínek: a) navazují na hlavní činnost SSČ; b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů SSČ; c) jejich prováděním není ohrožena hlavní činnost SSČ; d) náklady a výnosy každé z těchto činností jsou v účetnictví vedeny odděleně; e) jsou prováděny v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; f) výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně na ně vynaložených nákladů.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Jan Škoda (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  U Nesypky 1502/16, Praha 5, 150 00
Ředitelé
 • Ing. Tomáš Wencel, MBA (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Podlužanská 1845, Praha - Újezd nad Lesy, 190 16
 • JUDr. Jiří Malý (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Laurinova 2729/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00
 • JUDr. Jiří Malý (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Laurinova 2729/3, Praha 5, 155 00
 • Ing. Tomáš Wencel, MBA (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Podlužanská 1845, Praha - Újezd nad Lesy, 190 16

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 9. 2007 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině SSČ ze dne 20.07.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině SSČ ze dne 27.01.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 1. 2022 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 26.01.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2023 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 22.10.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 2. 2023 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 30.01.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 2. 2023 Úplné znění zřizovací listiny SSČ ve znění dodatku č. 5 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele SSČ Ing. Tomáše Wencela, MBA, ze dne 12.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele SSČ Ing. Tomáše Wencela, MBA Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu