Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Webové stránky http://www.suro.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 86652052
Sídlo Bartoškova 1450/28, Praha 4, 140 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost, se sídlem Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2011
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i., je výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu, a to v oblastech: - bezpečnostního výzkumu, - výzkumu radiačních monitorovacích sítí a výzkumu ozáření z umělých zdrojů ionizujícího záření (zejména z jaderných zařízení), - výzkumu lékařského a nelékařského ozáření, - výzkumu ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření, - výzkumu bezpečnosti (tj. jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení) životního cyklu jaderných zařízení. V uvedených oblastech veřejná výzkumná instituce přenáší výsledky jí provedeného výzkumu (převodem technologií i prostřednictvím vzdělávání) zejména pro účely dozorové činnosti zřizovatele i činnosti radiační monitorovací sítě ČR, jejíž dominantní část zajišťuje jak pro obvyklou, tak pro mimořádnou radiační situaci. Výsledky výzkumu aplikuje i do analyticko koncepční činnosti v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti jsou činnosti ve veřejném zájmu v rámci odborného zaměření veřejné výzkumné instituce, navazující na hlavní činnost, prováděné na základě požadavků zřizovatele, zejména při plnění jeho úkolů podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a při plnění úkolů vyplývajících z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. Jde o především o tyto činnosti: a) Podpora státní správy (včetně kontroly) při prevenci i opatřeních, jejímž předmětem je: - provádění měření vyžádaných zřizovatelem pro kontrolní činnost, zejména při ověřování vybraných dozimetrických veličin a parametrů zdrojů ionizujícího záření používaných v radioterapii a radiodiagnostice, pracovišť se zdroji ionizujícího záření a laboratorních vzorků odebraných inspektory, - podpora zřizovatele při hodnotící a kontrolní činnosti v oboru radiační ochrany, monitorování radiační situace a jaderné bezpečnosti včetně odborného vzdělávání inspektorů, - monitorování ozáření obyvatelstva a pracovníků z přírodních zdrojů ionizujícího záření a zabezpečení vybraných úkolů tzv. Radonového programu, - příprava odborných podkladů pro dokumenty legislativní i nelegislativní povahy. b) Připravenost k neprodlené podpoře zřizovatele při zvládání radiačních mimořádných událostí (včetně výjezdů a zásahů) pro hrozící nebo nastalé radiační havárie, včetně nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje, jejímž předmětem je: - zajištění připravenosti pro změření, vyhodnocení a monitorování vzniklé nehodové expoziční situace s cílem získat kvalifikované podklady pro návrh opatření (specializované mobilní pozemní a letecké skupiny), - zajištění specifikovaných činností radiační monitorovací sítě ČR pro časnou fázi radiační havárie (obsluhy sítě včasného zjištění, zálohy výpočetních programů pro výpočet dopadů havárie, záloha výpočetních programů Krizového koordinačního centra). c) Zajištění činnosti laboratoří pro zřizovatele, jejímž předmětem je: - monitorování ozáření obyvatelstva, pracovníků i životního prostředí ionizujícím zářením z radionuklidů uvolňovaných při provozu jaderných zařízení a umělých zdrojů ionizujícího záření za plánované či nehodové expoziční situace i z reziduální aktivity po předchozích kontaminacích v rámci existující expoziční situace s cílem identifikovat případy vyžadující usměrnění a podávat návrhy na potřebná opatření, - zajištění připravenosti centrální laboratoře radiační monitorovací sítě ČR k rychlé odezvě na radiační mimořádnou událost. d) Součástí další činnosti je i -plnění funkce analyticko koncepčního pracoviště pro analýzy dopadu radiačních mimořádných událostí a zpracování návrhů opatření, -shromažďování a dlouhodobé uchovávání kvalifikovaných informací a znalostí v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, včetně uchovávání a zpracování dat, -mezinárodní spolupráce zejména při výměně dat i účast na programech a projektech mezinárodních organizací (např. MAAE), -organizování a vyhodnocování porovnávacích měření pro potřeby zřizovatele. Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy. Rozsah další činnosti bud bude upřesňován při každé změně vnitřním předpisem. Předmětem jiné činnosti jsou: -poradenské a konzultační služby -odborná příprava pracovníků -vzdělávací a osvětová činnost -provádění měření a služeb v oblasti ionizujícího záření včetně provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany -pronájem přístrojů -pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, přičemž vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, jsou-li k provozování jiné činnosti třeba. Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce. Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 20 % celkových finančních výnosů z činnosti veřejné výzkumné instituce a bude upřesňován při každé změně vnitřním předpisem.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Radim Filgas (den udělení pověření 01.01.2011, do 11.09.2011)
  Kafkova 608/20, Praha 6, 160 00
 • Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. (den udělení pověření 01.04.2021, do 07.06.2021)
  Nad Zlíchovem 464/26, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
Ředitelé
 • Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. (jmenování s účinností od 08.06.2021)
  Nad Zlíchovem 464/26, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
 • RNDr. Zdeněk Rozlívka (jmenování s účinností od 12.09.2011 do 11.09.2016)
  Vitry 2177, Kladno, 272 01
 • RNDr. Zdeněk Rozlívka (jmenování s účinností od 12.09.2016 do 31.03.2021)
  Vitry 2177, Kladno, 272 01

Listiny uložené ve sbírce listin

4. 1. 2011 Zřizovací listina Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i., ze dne 20.10.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2011 Přílohy ke zřizovací listině Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 2. 2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 27.01.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 8. 2011 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 27.06.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 1. 2012 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 07.12.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 4. 2014 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 10.03.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 3. 2016 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 17.02.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 11. 2016 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 20.10.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 9. 2019 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 16.08.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 8. 2021 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině SÚRO ze dne 13.07.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 9. 2021 Úplné znění zřizovací listiny SÚRO ve znění dodatku č. 8 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Jmenování ředitele SÚRO Mgr. Aleše Froňky, Ph.D., ze dne 01.06.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Podpisový vzor Mgr. Aleše Froňky, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu